Tahukah kamuapa saja butir-butir pengamalan Pancasila?

gambar
Tahukah kamuapa saja butir-butir pengamalan Pancasila?

Ketuhanan Yang Maha Esa

 • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  pancasila, ideologi dasar negara Indonesia.
 • Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 • Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya.
 • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

 • Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
 • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
 • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
 • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 • Berani membela kebenaran dan keadilan.
 • Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 • Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dangan bangsa lain.

Persatuan Indonesia

 • Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 • Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila diperlukan.
 • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 • Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

 • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama.
 • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 • Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
 • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesui dengan hati nurani yang luhur.
 • Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 • Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Menghormati hak orang lain.
 • Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
 • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
 • Suka bekerja keras.
 • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
 • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

http://krsmwn.blogspot.co.id/2013/11/45-butir-pengamalan-pancasila.html