Siapakah Sosok Imam Ahmad bin Hambal

Imam Hambal
Imam Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad, Iraq, pada tahun 164H/781M.

Seperti apakah sosok Imam Ahmad bin Hambal?

Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda, iaitu 30 tahun. Ahmad kemudiannya dibesarkan oleh ibunya Saifiyah binti Maimunah. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal al-Qur’an sejak kecil dan pada umurnya 16 tahun beliau sudah menjadi penghafal hadith yang terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal meneruskan pengajian hadithnya dengan sekian ramai guru dan beliau pada akhir hayatnya dijangkakan telah menghafal lebih daripada sejuta hadith termasuk barisan perawinya.

Pada tahun 189H/805M Imam Ahmad bin Hanbal berhijrah ke Basrah dan tidak lama kemudian ke Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau sempat duduk berguru dengan Imam as-Syafi‘e. Sebelum itu guru-gurunya yang masyhur ialah Abu Yusuf, Husain ibn Abi Hazim al-Washithi, ‘Umar ibn ‘Abdullah ibn Khalid, ‘Abdurrahman ibn Mahdi dan Abu Bakar ibn ‘Iyasy. Pada tahun 198H Imam Ahmad bin Hanbal ke negeri Yaman pula untuk berguru dengan ‘Abdurrazzaq ibn Humam, seorang ahli hadith yang besar ketika itu, terkenal dengan kitabnya yang berjudul al-Musannaf. Dalam perjalanannya ini Imam Ahmad mula menulis hadith-hadith yang dihafalnya setelah sekian lama.

Imam Ahmad bin Hanbal kembali semula ke Baghdad dan mula mengajar. Kehebatannya sebagai seorang ahli hadith dan pakar fiqh menarik perhatian orang ramai dan mereka mula mengerumuninya untuk belajar bersama. Antara anak muridnya yang kemudian Berjaya menjadi tokoh hadith terkenal ialah al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. al-Qasim ibn Salam pernah berkata:

“Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling ahli dalam bidang hukum dan aku tidak melihat ada orang yang lebih mengetahui tentang as-Sunnah selain beliau. Beliau tidak pernah bersenda gurau, selalu berdiam diri, tidak memperkatakan apa-apa selain ilmu".

Imam Ahmad bin Hanbal pernah hidup di dalam penjara kerana kekerasannyamenentang Mazhab Mu’tazilah yang diterima oleh pemerintah Abbasid ketika itu.

Mereka (pemerintah) memaksa Imam Ahmad mengesahkan mazhab baru tersebut. Imam Ahmad enggan dan ini menyebabkan beliau dirotan di dalam penjara sehingga tidak sedarkan diri.

Akibat ketegasan Imam Ahmad bin Hanbal serta tekanan daripada para orang ramai akhirnya menyebabkan pihak pemerintah Abbasid telah terpaksa membebaskan beliau dari penjara. Imam Ahmad kemudiannya meneruskan pengajarannya kepada orang ramai sehinggalah kematiannya pada tahun 241H/856M, ketika berusia 77 tahun Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan kepada dunia Islam kitab hadithnya yang terkenal iaitu “al-Musnad” yang mengandungi lebih kurang 30,000 hadith Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan atsar para sahabat radhiallahu ‘anhum. Dua orang anaknya yang utama meneruskan perjuangan ayah mereka, iaitu ‘Abdullah bin Ahmad dan Shaleh bin Ahmad.

Referensi

Download eBook PDF Kisah, Cerita, Sejarah & Biografi Halaman 1 [Keluarga ilma95: Erman, Ema Malini, Fadhil Ilma, Ihsan Ilma & Salsabila Saumi Ilma]

Nama lengkap Ahmad bin Hanbal adalah Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah bin Anas ibn Awf ibn Qasit ibn Mazim ibn Shaiban ibn Zulal ibn Ismail ibn Ibrahim. Beliau lahir di Baghdad bulan Rabi’ul Awal tahun 164 H atau pada bulan November 780 M. Ayahnya bernama Muhammad, seorang mujtahid di Basrah. Sedang ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti Abdullah Malik Al-Shaiban.

Sejak kecil ibn Hanbal ini sudah mempelajari hadis yakni diusia 16 tahun. Ahmad bin Hanbal adalah seorang pendiri Madzhab fiqih, yang terkenal dengan nama Maz}hab Ahmad bin Hanbal, selain itu dia adalah seorang ulama hadis yang tersohor.

Pada masa pemerintahan Abbasiyah berkuasa, beliau sempat dipenjarakan selama 28 bulan di Thartus. Karena pada masa ini aliran pemikiran Mu’tazilah yang terkenal berpengaruh terhadap diri khalifah Makmun, AlMu’tas}im, dan Al-Wathiq. Mereka menerima pokok pikiran Mu’tazilah sebagai suatu persaksian, sehingga memaksakan aliran pemikiran ini kepada orang-orang muslim. Ibn Hanbal menolak dan sejumlah muhaditsin untuk menganutnya.

Karena keteguhan Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam memegang prinsip keimanan disetarakan dengan khalifah abu Bakar al-Siddiq saat dihadapkan para pengingkar zakat diawal kekhalifahanny. Ibnu Hanbal dilepaskan dari penjara sehubungan dengan sikap al-Muwakkil (pemimpin pemerintahan setelahnya) tidak lagi berfaham Mu’tazilah seperti Khalifah halaqah Qadi Yusuf pendahulunya.

Sebagai besar kekayaan ilmu Ahmad ibnu Hanbal diperoleh melalui ulama kota kelahiranya di Baghdad, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai anggota group diskusi Imam Abu> Hanifah. Ketika Imam Shafi’i tinggal di Baghdad, beliau terus menerus mengikuti program halaqahnya sehingga tingkat kedalamanya ilmu fiqih dan hadis telah menjadikan pribadi Ahmad sebagai seorang istimewa dalam majlis belajar Imam Shafi’i. Oleh karena itu, maka kehebatan Ahmad bin Hanbal dalam bidang fiqih mendapat pengakuan oleh Imam Shafi’I dan Yahya ibn Ma’in. Sehingga dengan kehebatan Ahmad tersebut, terbukti pula popularitas madhabnya mampu menebus wilayah Sham, Iraq, Najed, dan sekitarnya.

Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 241 H di Baghdad, tanah tempat kelahirannya dengan meninggalkan dua orang anak, yaitu S}alih (w. 266H) dan Abdullah (w.290 H).

Guru dan Murid Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun (riwayat lain menyebutkan bahwa Ahmad pergi keluar dari Baghdad pada usia 16 tahun). Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari’, ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke al-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadis pada tahun 179 saat berumur 16 tahun.

Dengan pengembaraan Ahmad ibn Hanbal untuk menuntut ilmu yang dilakukannya sejak kecil, mempertemukannya dengan banyak ulama. Diantara ulama yang menyampaikan hadis kepada Ahmad ibn Hanbal antara lain:

 • Di Baghdad diantaranya Hasyim bin Basyir bin Abu Hazim al-Wasit}iy

 • Imam Syafi’I, Imam al-Laits bin Sa’ad al-Misri, dan Imam Malik di Hijaz, Ahmad belajar fiqh dan ushul fiqh kepada mereka.

 • Di Yaman diantaranya, Abdurraziq bin Hammam

 • Abd Razaq al-Shan’ani e. Bashar al- Raqashi

 • Sufyan ibn Uyainah dan Ismail ibn Uyainah

 • Yahya Ibn Said al-Qattan

 • Sulaiman bin Dawud al-Taylisi

Perlawatan antara negara-negara pusat ilmu keislaman meghasilkan sekitar satu juta perbendaharaan hadis yang dikuasai oleh Ahmad bin Hanbal, sehingga dengan ini Abu Zur’ah optimis menempatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam deretan Amirul Mu’minin fi al-Hadits.

Keahlian Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam menguasai hadis, maka tidak heran jika kemudian banyak para pemburu hadis untuk berguru padanya. Diantara murid asuhan beliau yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Waqi’ ibnu Jarrah, Ali Ibn Al-Madini, dan lain-lain. Mereka ini adalah murid Ahmad yang berhasil menjadi ulama hadis.

Karya Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal telah berhasil mengarang sejumlah buku, diantaranya yang telah diterbitkan, sedangkan yang lain telah hilang. Sselain itu, masih ada beberapa bukunya yang memerlukan perbaikan dan pulisitas. Berikut daftar karya tulis Ahmad bin Hanbal:

 • Al-Ilal wa Ma’rifat Al-Rijal

 • Tarikh

 • Al-Nasakh wa Al-Mansukh Al-Tafsir

 • Al-Manasik

 • Al-Asyribah

 • Al-Zuhd

 • Al-Radd’ala Al-Zanadiqah wa Al-Jahmiyah

 • Al-Musnad

Dari sekian buku yang dikarangnya, Musnad merupakan kitab yang terkenal dan merupakan kitab-kitab Musnad terbesar yang pernah ada. Dimana koleksi hadis dalam Musnad semula diangkat dari hasil seleksi kurang lebih 750.000 hadis yang oleh Ahmad lebih ditekankan norma seleksinya pada segi nilai kelayakan hadis, ushul fiqih, dan tafsir. Dari jumlah itu beliu seleksi tersebut menjadi 40.000. hadis, yang dibukukan dengan tulisan tangan menjadi 24 jilid dan ketika diterbitkan dengan tulisan ketikan mesin menjadi 6 jilid format sedang.

Ada lagi beberapa hasil karya beliau yang di kumpulkan oleh Abu Bakar al Khallal, diantaranya;

 1. Kitabu al ‘illal

 2. Kitabu al ‘ilmi

 3. Kitabu al sunnah.

Kitab Musnad Ahmad bin Ahmad

Musnad jamaknya masanid, secara etimologis berarti tempat bersandar. Pengertian musnad secara terminologis, menurut Subhi al-Shalih musnad adalah kitab yang hadis-hadis di dalamnya disebutkan sesuai nama sahabat, baik menurut cepatnya masuk Islam atau menurut nasab. Pengertian musnad dikemukakan pula oleh M. Shuhudi Ismail, yaitu kitab-kitab hadis yang oleh penyusunnya hadis-hadis itu disusun berdasarkan nama sahabat periwayat hadis bersangkutan.

Kitab ini menghimpung hadis yang berkenaan dengan aqidah, perintahperintah dan larangan etika dan segala persoalan keagamaan lainya. Metode penyusunan hadis sebagaimana dalam kitab musnad ini memiliki kekurangan dan kelebihan sebagai berikut:

 1. Kekurangannya adalah jika seseorang ingin mencari hadis dengan hanya mengetahui topik atau matannya tanpa mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ia akan menemui kesulitan untuk mendapatkan hadis tersebut.

 2. Adapun kelebihan kitab musnad ini adalah jika seseorang ingin mengetahui fiqhi seorang sahabat, maka ia cukup merujuk kepada musnadnya. Misalnya, orang yang ingin mengetahui fiqih Umar ra., maka ia dapat menemukannya dalam musnad Umar, begitu pula riwayat-riwayatnya, fatwa-fatwanya, atau hukum-hukum yang ditetapkannya. Kekurangan kitab musnad ini dapat diatasi sekarang dengan adanya kitab mu’jam hadis.

 3. Mengenai kualitas kitab Musnad ini, tampaknya ia berada di bawah al-kutub al-Khamsah (lima kitab standar), sebab hadis-hadis yang termaktub dalam musnad tidak diseleksi kualitasnya secara ketat oleh penyusunnya terlebih dahulu, sehingga kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi yang kualitasnya sahih, hasan, da’if, gharib, syaz, munkar, dan sebagainya. Oleh karena itu, hadis-hadis dari kitab-kitab al-masa>nid haruslah terlebih dahulu diteliti dengan baik sanad dan matannya agar terhindar dari penggunaan hujjah yang tidak memenuhi syarat.