Apa yang dimaksud dengan Tall Pusat Menumbung?

Tall Pusat Menumbung adalah penurunan tali pusat di samping presentasi janin. Keadaan ini hanya dapat diketahui melalui periksa dalam.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa