Apa yang Dimaksud dengan Rima Berpeluk?

Writing Forward

Rima berpeluk merupakan rima akhir bait berlarik empat, yang larik pertamanya berima dengan larik keempat dan larik keduanya berima dengan larik ketiga. Rumusnya: a-b-b-a

Contoh:
Perasaan siapa tak’kan nyala
Melihatkan anak berlagu dendang
Seorang sahaja di tengah padang
Tiada berbaju buka kepala

Gembala
(M. Yamin)

Sumber:
Zaidin, Abdul Rozak, Anita K. Rustapa, & Hani’ah. 2004. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.