Apa yang dimaksud dengan ma'unah atau pertolongan Allah ?

Maunah

Kata maunah sangalah asing untuk didengar oleh sebagian orang. sebenarnya apa pengertian dari maunah sendiri?

Dalam kamus Lisanul 'Arab, kata ma’unah berasal dari kata 'awana, mashdar-nya adalah al’aun dan mu’awanah dan juga ma’unah. Kata-kata tersebut suka dikiaskan dengan arti pertolongan, bantuan.

Dalam pandangan Islam, ma’unah atau pertolongan dari Allah dapat kita minta dengan cara yang telah ditentukan Allah dalam Alquran dan juga petunjuk NabiNya, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran,

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (Al-Fatihah 5)

Kemudian pada ayat lain :

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu. (Al-Baqoroh 45)

Maunah adalah kesaktian yang luar biasa atau kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang biasa yang dekat dengan Allah (orang mukmin).