Apa yang dimaksud dengan Ilham menurut Islam ?

fikih

(Rheva Maharani) #1

Ilham

Ilham, menurut KBBI, adalah petunjuk Tuhan yang timbul di hati ; pikiran (angan-angan) yang timbul dari hati; bisikan hati; ; sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta.

Apa yang dimaksud dengan Ilham menurut Islam ?


(Denta Ileana Akleema) #2

Menurut bahasa, kata ilham berasal dari “fi’il tsulasi mujarrad” yang artinya menelan, melahap sesuatu. Ketika berubah menjadi fi ’iI tsulasi mazid ruba’i maka kata ilham bermakna menelan dalam arti menghujamkan ke dalam jiwa.

Sedangkan ilham menurut istilah adalah wahyu atau pertolongan dari Allah untuk melakukan suatu perbuatan. Petunjuk Tuhan yang timbul dari hati; pikiran (angan-angan) yang timbul dari hati, bisikan hati; sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta (mengarang syair, lagu, dan sebagainya).

lntuisi (kesanggupan dalam mencapai pengetahuan dengan pemahaman secara
langsung tanpa melalui proses berpikir). Ilham juga dapat diartikan sebagai petunjuk Allah ke dalam hati manusia untuk berbuat balk.“ Allah menanamkan di dalam jiwa seseorang yang dapat mendorongnya untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, dan Ilham
termasuk jenis wahyu yang dengannya Allah mengkhususkan kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya’

llham juga merupakan keluarbiasaan dan’ Allah berupa pengetahuan yang diberikan kepada manusia tidak melalui akal pikiran, melainkan dengan bisikan ke dalam hati atau jiwa seseorang balk untuk hal yang berhubungan dengan ketakwaan maupun kefasikan.

Allah mengilhami manusia kebaikan dan keburukan. QS. Asy-Syams [91]: 8

Referensi :

  • Yusuf Syukri Fax-hat, Mu’jam aI-thullab, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2001).