Seperti Apakah Sosok Imam Bukhari?


Tokoh Islam penghimpun dan penyusun hadith itu banyak. Adapun urutan pertama yang paling terkenal diantara yang lain adalah Amirul-Mu’minin fil-Hadith (pemimpin orang mukmin dalam hadith), suatu gelar ahli hadith tertinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, terkenal kemudian sebagai Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bardizbah. Kakeknya, Bardizbah, adalah pemeluk Majusi, agama kaumnya. Kemudian putranya, al-Mughirah, memeluk Islam di bawah bimbingan al- Yaman al Ja’fi, gubernur Bukhara. Pada masa itu Wala dinisbahkan kepadanya. Kerana itulah ia dikatakan “al-Mughirah al-Jafi”.

Bagaimanakah perjalanan hidup Imam Bukhari?

Mengenai kakeknya, Ibrahim, tidak terdapat data yang menjelaskan. Sedangkan ayahnya, Ismail, seorang ulama besar ahli hadith. Ia belajar hadith dari Hammad ibn Zayd dan Imam Malik. Riwayat hidupnya telah dipaparkan oleh Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat, begitu juga putranya, Imam Bukhari, membuat biografinya dalam at- Tarikh al-Kabir.

Ayah Bukhari disamping sebagai orang berilmu, ia juga sangat wara’ (menghindari yang subhat/meragukan dan haram) dan taqwa. Diceritakan, bahawa ketika menjelang wafatnya, ia berkata: “Dalam harta yang kumiliki tidak terdapat sedikitpun wang yang haram maupun yang subhat”. Dengan demikian, jelaslah bahawa Bukhari hidup dan terlahir dalam lingkungan keluarga yang berilmu, taat beragama dan wara’. Tidak hairan jika ia lahir dan mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya itu.

Ia dilahirkan di Bukhara setelah salat Jum’at. Tak lama setelah bayi yang baru lahr itu membuka matanya, iapun kehilangan penglihatannya. Ayahnya sangat bersedih hati. Ibunya yang saleh menagis dan selalu berdo’a ke hadapan Tuhan, memohon agar bayinya bisa melihat. Kemudian dalam tidurnya perempuan itu bermimpi didatangi Nabi Ibrahim yang berkata:

“Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini ia sudah dapat melihat kembali, semua itu berkat do’amu yang tiada henti-hentinya”.

Ketika ia terbangun, penglihatan bayinya sudah normal. Ayahnya meninggal di waktu dia masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan ia hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Dia dirawat dan dididik oleh ibunya dengan tekun dan penuh perhatian. Keunggulan dan kejeniusan Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. Allah menganugerahkan kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadith. Ketika berusia 10 tahun, ia sudah banyak menghafal hadith. Pada usia 16 tahun ia bersama ibu dan abang sulungnya mengunjungi berbagai kota suci. Kemudian ia banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negerinya untuk memperoleh dan belajar hadith, bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mereka. Dalam usia 16 tahun, ia sudah hafal kitab sunan Ibn Mubarak dan Waki, juga mengetahui pendapat-pendapat ahli ra’yi (penganut faham rasional), dasar-dasar dan mazhabnya.

Rasyid ibn Ismail, abangnya yang tertua menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberpa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia dicela membuang waktu dengan percuma kerana tidak mencatat. Bukhari diam tidak menjawab. Pada suatu hari, kerana merasa kesal terhadap celaan yang terusmenerus itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka.

Tercenganglah mereka semua kerana Bukhari ternyata hapal di luar kepala 15.000 haddits, lengkap terinci dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat.

Pengembaraannya

Tahun 210 H, Bukhari berangkat menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, disertai ibu dan saudaranya, Ahmad. Saudaranya yang lebih tua ini kemudian pulang kembali ke Bukhara, sedang dia sendiri memilih Mekah sebagai tempat tinggalnya. Mekah merupakan salah satu pusat ilmu yang penting di Hijaz. Sewaktu-waktu ia pergi ke Madinah. Di kedua tanah suci itulah ia menulis sebahagian karya-karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami’as-Shahih dan pendahuluannya.

Ia menulis Tarikh Kabir-nya di dekat makam Nabi s.a.w. dan banyak menulis pada waktu malam hari yang terang bulan. Sementara itu ketiga buku tarikhnya, As-Sagir, Al-Awsat dan Al-Kabir, muncul dari kemampuannya yang tinggi mengenai pengetahuan terhadap tokoh tokoh dan kepandaiannya bemberikan kritik, sehingga ia pernah berkata bahawa sedikit sekali nama-nama yang disebutkan dalam tarikh yang tidak ia ketahui kisahnya.

Kemudian ia pun memulai studi perjalanan dunia Islam selama 16 tahun. Dalam perjalanannya ke berbagai negeri, hampir semua negeri Islam telah ia kunjungi sampai ke seluruh Asia Barat. Diceritakan bahawa ia pernah berkata:

“Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali, ke basrah empat kali, menetap di Hijaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadith”.

Pada waktu itu, Baghdad adalah ibu kota negara yang merupakan gudang ilmu dan ulama. Di negeri itu, ia sering menemui Imam Ahmad bin Hambal dan tidak jarang ia mengajaknya untuk menetap di negeri tersebut dan mencelanya kerana menetap di negeri Khurasan.

Dalam setiap perjalanannya yang melelahkan itu, Imam Bukhari senantiasa menghimpun hadith-hadith dan ilmu pengetahuan dan mencatatnya sekaligus. Di tengah malam yang sunyi, ia bangun dari tidurnya, menyalakan lampu dan menulis setiap masalah yang terlintas di hatinya, setelah itu lampu di padamkan kembali.

Perbutan ini ia lakukan hampir 20 kali setiap malamnya. Ia merawi hadith dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang memang super jenius, ia dapat menghapal hadith sebanyak itu lengkap dengan sumbernya.

Kemasyhuran Imam Bukhari

Kemasyhuran Imam Bukhari segera mencapai bahagian dunia Islam yang jauh, dan ke mana pun ia pergi selalu di alu-alukan. Masyarakat hairan dan kagum akan ingatannya yang luar biasa. Pada tahun 250 H. Imam Bukhari mengunjungi Naisabur. Kedatangannya disambut gembira oleh para penduduk, juga oleh gurunya, az-Zihli dan para ulama lainnya.

Imam Muslim bin al-Hajjaj, pengarang kitab as-Shahih Muslim menceritakan:

“Ketika Muhammad bin Ismail datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti apa yang mereka berikan kepadanya”.

Mereka menyambut kedatangannya dari luar kota sejauh dua atau tiga marhalah (± 100 km), sampai-sampai Muhammad bin Yahya az-Zihli berkata:

“Barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya”.

Esok paginya Muhammad bin Yahya az-Zihli, sebahagian ulama dan penduduk Naisabur menyongsong kedatangan Imam Bukhari, ia pun lalu memasuki negeri itu dan menetap di daerah perkampungan orang-orang Bukhara. Selama menetap di negeri itu, ia mengajarkan hadith secara tetap. Sementara itu, az-zihli pun berpesan kepada para penduduk agar menghadiri dan mengikuti pengajian yang diberikannya.

Ia berkata: “Pergilah kalian kepada orang alim yang saleh itu, ikuti dan dengarkan
Pengajiannya”.

Imam Bukhari Difitnah

Tak lama kemudian terjadi fitnah terhadap Imam bukhari atas perbuatan orangorang yang iri dengki. Mereka meniupkan tuduhannya kepada Imam Bukhari sebagai orang yang berpendapat bahawa "Al-Qur’an adalah makhluk". Hal inilah yang menimbulkan kebencian dan kemarahan gurunya, az-Zihli kepadanya, sehingga ia
berkata:

“Barang siapa berpendapat lafaz-lafaz Al-Qur’an adalah makhluk, maka ia
adalah ahli bid’ahh. Ia tidak boleh diajak bicara dan majlisnya tidak boleh di datangi. Dan barang siapa masih mengunjungi majlisnya, curigailah dia”.

Setelah adanya ultimatum tersebut, orang-orang mulai menjauhinya. Pada hakikatnya, Imam Bukhari terlepas dari fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Diceritakan, seorang berdiri dan mengajukan pertanyaan kepadanya:

“Bagaimana pendapat Anda tentang lafaz-lafaz Al-Qur’an, makhluk ataukah bukan?”

Bukhari berpaling dari orang itu dan tidak mau menjawab kendati pertanyaan itu diajukan
sampai tiga kali. Tetapi orang tersebut terus mendesaknya, maka ia menjawab:

“Al- Qur’an adalah kalam Allah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan manusia adalah makhluk dan fitnah merupakan bid’ah.”

Yang dimaksud dengan perbuatan manusia adalah bacaan dan ucapan mereka. Pendapat yang dikemukakan Imam Bukhari ini, yakni dengan membedakan antara yang dibaca dengan bacaan, adalah pendapat yang menjadi pegangan para ulama ahli tahqiq dan ulama salaf. Tetapi dengki dan iri adalah buta dan tuli.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Bukhari perbah berkata:

“Iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Qur’an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Sahabat Rasulullah SAW. yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Usman kemudian Ali. Dengan berpegang pada keyakinan dan keimanan inilah aku hidup, aku mati dan dibangkitkan di akhirat kelak, insya Allah.”

Demikian juga ia pernah berkata:

“Barang siapa menuduhku berpendapat bahawa lafaz-lafaz Al-Qur’an adalah makhluk, ia adalah pendusta.”

Az-Zahli benar-benar telah murka kepadanya, sehingga ia berkata:

“Lelaki itu (Bukhari) tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini.”

Oleh kerana Imam Bukhari berpendapat bahawa keluar dari negeri itu lebih baik, demi menjaga dirinya, dengan harapan agar fitnah yang menimpanya itu dapat mereda, maka ia pun memutuskan untuk keluar dari negeri tersebut.

Setelah keluar dari Naisabur, Imam Bukhari pulang ke negerinya sendiri, Bukhara. Kedatangannya disambut meriah oleh seluruh penduduk. Untuk keperluan itu, mereka mengadakan upacara besar-besaran, mendirikan kemah-kemah sepanjang satu farsakh (± 8 km) dari luar kota dan menabur-naburkan uang dirham dan dinar sebagai manifestasi kegembiraan mereka. Selama beberapa tahun menetap di negerinya itu, ia mengadakan majlis pengajian dan pengajaran hadith.

Tetapi kemudian badai fitnah datang lagi. Kali ini badai itu datang dari penguasa Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad az-Zihli, walaupun sebabnya timbul dari sikap Imam Bukhari yang terlalu memuliakan ilmu yang dimlikinya. Ketika itu, penguasa Bukhara, mengirimkan utusan kepada Imam Bukhari, supaya ia mengirimkan kepadanya dua buah karangannya, al-Jami’ al-Shahih dan Tarikh. Imam Bukhari keberatan memenuhi permintaan itu. Ia hanya berpesan kepada utusan itu agar disampaikan kepada Khalid, bahawa

“Aku tidak akan merendahkan ilmu dengan membawanya ke istana. Jika hal ini tidak berkenan di hati tuan, tuan adalah penguasa, maka keluarkanlah larangan supaya aku tidak mengadakan majlis pengajian. Dengan begitu, aku mempunyai alas an di sisi Allah kelak pada hari kiamat, bahawa sebenarnya aku tidak menyembunyikan ilmu.”

Mendapat jawaban seperti itu, sang penguasa naik pitam, ia memerintahkan orang-orangnya agar melancarkan hasutan yang dapat memojokkan Imam Bukhari. Dengan demikian ia mempunyai alas an untuk mengusir Imam Bukhari. Tak lama kemudian Imam Bukhari pun diusir dari negerinya sendiri, Bukhara. Imam Bukhari, kemudian mendo’akan tidak baik atas Khalid yang telah mengusirnya secara tidak sah. Belum sebulan berlalu, Ibn Tahir memerintahkan agar Khalid bin Ahmad dijatuhi hukuman, dipermalukan di depan umum dengan menungang himar betina. Maka hidup sang penguasa yang dhalim kepada Imam Bukhari itu berakhir dengan kehinaan dan dipenjara.

Kewafatannya

Imam Bukhari tidak saja mencurahkan seluruh intelegensi dan daya ingatnnya yang luar biasa itu pada karya tulisnya yang terpenting, Shahih Bukhari, tetapi juga melaksanakan tugas itu dengan dedikasi dan kesalehan. Ia selalu mandi dan berdo’a sebelum menulis buku itu. Sebahagian buku tersebut ditulisnya di samping makan Nabi di Madinah.

Imam Durami, guru Imam Bukhari, mengakui keluasan wawasan hadith muridnya ini:

“Di antara ciptaan Tuhan pada masanya, Imam Bukharilah agaknya yang paling bijaksana.”

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari yang isinya meminta ia supaya menetap di negeri mereka. Maka kemudian ia pergi untuk memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khartand, sebuah desa kecil yang terletak dua farsakh sebelum Samarkand, dan desa itu terdapat beberapa familinya, ia pun singgah terlebih dahulu untuk mengunjungi mereka. Tetapi di desa itu Imam Bukhari jatuh sakit hingga menemui ajalnya.

Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H. (31 Agustus 870 M), dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahawa jika meninggal nanti jenazahnya agar dikafani tiga helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Jenazahnya dikebumikan lepas dzuhur, hari raya Idul Fitri, sesudah ia melewati perjalanan hidup panjang yang penuh dengan berbagai amal yang mulia. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya.

Guru-gurunya

Pengembaraannya ke berbagai negeri telah mempertemukan Imam Bukhari dengan guru-guru yang berbobot dan dapat dipercaya, yang mencapai jumlah sangat banyak. Diceritakan bahawa dia menyatakan: "Aku menulis hadith yang diterima dari 1.080 orang guru, yang semuanya adalah ahli hadith dan berpendirian bahawa iman adalah ucapan dan perbuatan.

Di antara guru-guru besar itu adalah Ali ibn al- Madini, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma’in, Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi, Maki ibn Ibrahim al-Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan Ibn Rahawaih. Guru guru yang hadithnya diriwayatkan dalam kitab Shahih-nya sebanyak 289 orang guru.

Keutamaan dan Keistimewaan Imam Bukhari

Kerana kemasyhurannya sebagai seorang alim yang super jenius, sangat banyak muridnya yang belajar dan mendengar langsung hadithnya dari dia. Tak dapat dihitung dengan pasti berapa jumlah orang yang meriwayatkan hadith dari Imam Bukhari, sehingga ada yang berpendapat bahawa kitab Shahih Bukhari didengar secara langsung dari dia oleh Sembilan puluh ribu (90.000) orang (Muqaddimah Fathul-Bari, jilid 22, hal. 204). Di antara sekian banyak muridnya yang paling menonjol adalah Muslim bin al-Hajjaj, Tirmidzi, Nasa’i, Ibn Khuzaimah, Ibn Abu Dawud, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, Ibrahim bin Ma’qil al-Nasafi, Hammad bin Syakr al-Nasawi dan Mansur bin Muhammad al-Bazdawi. Empat orang yang terakhir ini merupakan yang paling masyhur sebagai perawi kitab Shahih Bukhari.

Dalam bidang kekuatan hafalan, ketazaman pikiran dan pengetahuan para perawi hadith, juga dalam bidang ilat-ilat hadith, Imam Bukhari merupakan salah satu tanda kekuasaan (ayat) dan kebesaran Allah di muka bumi ini. Allah telah mempercayakan kepada Bukhari dan para pemuka dan penghimpun hadith lainnya, untuk menghafal dan menjaga sunah sunah Nabi kita Muhammad SAW.

Diriwayatkan, bahawa Imam Bukhari berkata: “Saya hafal hadith di luar kepala sebanyak 100.000 buah hadith shahih, dan 200.000 hadith yang tidak shahih.”

Mengenai kejeniusan Imam Bukhari dapat dibuktikan pada kisah berikut. Ketika ia tiba di Baghdad, ahli-ahli hadith di sana berkumpul untuk menguji kemampuan dan kepintarannya. Mereka mengambil 100 buah hadith, lalu mereka tukar-tukarkan sanad dan matannya (diputar balikkan), matan hadith ini diberi sanad hadith lain dan sanad hadith lain dinbuat untuk matan hadith yang lain pula. 10 orang ulama tampil dan masing-masing mengajukan pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan tentang hadith yang telah diputarbalikkan tersebut. Orang pertama tampil dengan mengajukan sepuluh buah hadith kepada Bukhari, dan setiap orang itu selesai menyebutkan sebuah hadith, Imam Bukhari menjawab dengan tegas:

“Saya tidak tahu hadith yang Anda sebutkan ini.”

Ia tetap memberikan jawaban serupa sampai kepada penanya yang ke sepuluh, yang masing-masing mengajukan sepuluh pertanyaan. Di antara hadirin yang tidak mengerti, memastikan bahawa Imam Bukhari tidak akan mungkin mampu menjawab dengan benar pertanyaanpertanyaan itu, sedangkan para ulama berkata satu kepada yang lainnya:

“Orang ini mengetahui apa yang sebenarnya.”

Setelah 10 orang semuanya selesai mengajukan semua pertanyaannya yang jumlahnya 100 pertanyaan tadi, kemudian Imam Bukhari melihat kepada penanya yang pertama dan berkata:

“Hadith pertama yang anda kemukakan isnadnya yang benar adalah begini; hadith kedua isnadnya yang benar adalah beginii…”

Begitulah Imam Bukhari menjawab semua pertanyaan satu demi satu hingga selesai menyebutkan sepuluh hadith. Kemudian ia menoleh kepada penanya yang kedua, sampai menjawab dengan selesai kemudian menoleh kepada penanya yang ketiga sampai menjawab semua pertanyaan dengan selesai sampai pada penanya yang ke sepuluh sampai selesai. Imam Bukhari menyebutkan satu persatu hadith-hadith yang sebenarnya dengan cermat dan tidak ada satupun dan sedikitpun yang salah dengan jawaban yang urut sesuai dengan sepuluh orang tadi mengeluarkan urutan pertanyaanya. Maka para ulama Baghdad tidak dapat berbuat lain, selain menyatakan kekagumannya kepada Imam Bukhari akan kekuatan daya hafal dan kecemerlangan pikirannya, serta mengakuinya sebagai “Imam” dalam bidang hadith.

Sebahagian hadirin memberikan komentar terhadap “uji cuba kemampuan” yang menegangkan ini, ia berkata:

“Yang mengagumkan, bukanlah kerana Bukhari mampu memberikan jawaban secara benar, tetapi yang benar-benar sangat mengagumkan ialah kemampuannya dalam menyebutkan semua hadith yang sudah diputarbalikkan itu secara berurutan persis seperti urutan yang dikemukakan oleh 10 orang penguji, padahal ia hanya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu hanya satu kali.”

Jadi banyak pemirsa yang hairan dengan kemampuan Imam Bukhari mengemukakan 100 buah hadith secara berurutan seperti urutannya si penanya mengeluarkan pertanyaannya padahal beliau hanya mendengarnya satu kali, ditambah lagi beliau membetulkan rawi-rawi yang telah diputarbalikkan, ini sungguh luar biasa.

Imam Bukhari pernah berkata: “Saya tidak pernah meriwayatkan sebuah hadith pun juga yang diterima dari para sahabat dan tabi’in, melainkan saya mengetahui tarikh kelahiran sebahagian besar mereka, hari wafat dan tempat tinggalnya. Demikian juga saya tidak meriwayatkan hadith sahabat dan tabi’in, yakni hadith-hadith mauquf, kecuali ada dasarnya yang kuketahui dari Kitabullah dan sunah Rasulullah SAW.”

Dengan kedudukannya dalam ilmu dan kekuatan hafalannya Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan, wajarlah jika semua guru, kawan dan generasi sesudahnya memberikan pujian kepadanya.

Seorang bertanya kepada Qutaibah bin Sa’id tentang Imam Bukhari, ketika menyatakan :

“Wahai para penenya, saya sudah banyak mempelajari hadith dan pendapat, juga sudah sering duduk bersama dengan para ahli fiqh, ahli ibadah dan para ahli zuhud; namun saya belum pernah menjumpai orang begitu cerdas dan pandai seperti Muhammad bin Isma’il al- Bukhari.”

Imam al-A’immah (pemimpin para imam) Abu Bakar ibn Khuzaimah telah memberikan kesaksian terhadap Imam Bukhari dengan mengatakan:

“Di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadith, yang melebihi Muhammad bin Isma’il.” Demikian pula semua temannya memberikan pujian. Abu Hatim ar-Razi berkata: “Khurasan belum pernah melahirkan seorang putra yang hafal hadith melebihi Muhammad bin Isma’il; juga belum pernah ada orang yang pergi dari kota tersebut menuju Iraq yang melebihi kealimannya.”

Al-Hakim menceritakan, dengan sanad lengkap. Bahawa Muslim (pengarang kitab Shahih), datang kepada Imam Bukhari, lalu mencium antara kedua matanya dan berkata: “Biarkan saya mencium kaki tuan, wahai maha guru, pemimpin para ahli hadith dan dokter ahli penyakit (ilat) hadith.” Mengenai sanjungan diberikan ulama generasi sesudahnya, cukup terwakili oleh perkataan al-Hafiz Ibn Hajar yang menyatakan: “Andaikan pintu pujian dan sanjungan kepada Bukhari masih terbuka bagi generasi sesudahnya, tentu habislah semua kertas dan nafas. Ia bagaikan laut tak bertepi.”

Imam Bukhari adalah seorang yang berbadan kurus, berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi juga tidak pendek; kulitnya agak kecoklatan dan sedikit sekali makan. Ia sangat pemalu namun ramah, dermawan, menjauhi kesenangan dunia dan cinta akhirat. Banyak hartanya yang disedekahkan baik secara sembunyi maupun terang terangan, lebih-lebih untuk kepentingan pendidikan dan para pelajar. Kepada para pelajar ia memberikan bantuan dana yang cukup besar. Diceritakan ia pernah berkata: “Setiap bulan, saya berpenghasilan 500 dirham,semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan. Sebab, apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal.”

Imam Bukhari sangat hati-hati dan sopan dalam berbicara dan dalam mencari kebenaran yang hakiki di saat mengkritik para perawi. Terhadap perawi yang sudah jelas-jelas diketahui kebohongannya, ia cukup berkata: “Perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri tentangnya.” Perkataan yang tegas tentang para perawi yang tercela ialah: “Hadithnya diingkari.” Meskipun ia sangat sopan dalam mengkritik para perawi, namun ia banyak meninggalkan hadith yang diriwayatkan seseorang hanya kerana orang itu diragukan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahawa ia berkata:

“Saya meninggalkan 10.000 hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan, dan meninggalkan pula jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan perawi yang dalam pandanganku, perlu dipertimbangkan.”

Selain dikenal sebagai ahli hadith, Imam Bukhari juga sebenarnya adalah ahli dalam fiqh. Dalam hal mengeluarkan fatwa, ia telah sampai pada darjat mujtahid mustaqiil (bebas, tidak terikat pendapatnya pada madzhab-madzhab tertentu) atau dapat mengeluarkan hukum secara sendirian. Dia mempunyai pendapat-pendapat hokum yang digalinya sendiri. Pendapat-pendapatnya itu terkadang sejalan dengan madzhab Abu Hanifah, terkadang sesuai dengan Madzhab Syafi’i dan kadang-kadang berbeda dengan keduanya. Selain itu pada suatu saat ia memilih madzhab Ibn Abbas, dan disaat lain memilih madzhab Mujahid dan 'Ata dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah Imam Bukhari adalah seorang ahli hadith yang ulung dan ahli fiqh yg berijtihad sendiri, kendatipun yang lebih menonjol adalah setatusnya sebagai ahli hadith, bukan sebagai ahli fiqh.

Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang alim, ia juga tidak melupakan kegiatan lain yang dianggap penting untuk menegakkan Dinul Islam. Imam Bukhari sering belajar memanah sampai mahir, sehingga dikatakan bahawa sepanjang hidupnya, ia tidak pernah luput dalam memanah kecuali hanya dua kali. Keadaan itu timbul sebagai pengamalan sunah Rasul yang mendorong dan menganjurkan kaum Muslimin belajar menggunakan anak panah dan alat-alat perang lainnya. Tujuannya adalah untuk memerangi musuh-musuh Islam dan mempertahankannya dari kejahatan mereka.

Karya-karya Imam Bukhari

Di antara hasil karya Imam Bukhari adalah sebagai berikut :

 1. Al-Jami’ as-Shahih (Shahih Bukhari).
 2. Al-Adab al-Mufrad.
 3. At-Tarikh as-Sagir.
 4. At-Tarikh al-Awsat.
 5. At-Tarikh al-Kabir.
 6. At-Tafsir al-Kabir.
 7. Al-Musnad al-Kabir.
 8. Kitab al-'Ilal.
 9. Raf’ul-Yadain fis-Salah.
 10. Birril-Walidain.
 11. Kitab al-Asyribah.
 12. Al-Qira’ah Khalf al-Imam.
 13. Kitab ad-Du’afa.
 14. Asami as-Sahabah.
 15. Kitab al-Kuna.

Sekilas Tentang Kitab AL-JAMI’ AS-SHAHIH (Shahih Bukhari)

Diceritakan, Imam Bukhari berkata: “Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW. Seolaholah aku berdiri di hadapannya, sambil memegang kipas yang kupergunakan untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada sebahagian ahli ta’bir, ia menjelaskan bahawa aku akan menghancurkan dan mengikis habis kebohongan dari hadith Rasulullah SAW. Mimpi inilah, antara lain, yang mendorongku untuk melahirkan kitab Al-Jami’ as-Shahih.”

Dalam menghimpun hadith-hadith shahih dalam kitabnya, Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan sah yang menyebabkan keshahihan hadith-hadithnya dapat dipertanggungjawabkan. Beliau telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan menyelidiki keadaan para perawi, serta memperoleh secara pasti keshahihan hadith-hadith yang diriwayatkannya. Beliau senantiasa membanding-bandingkan hadith-hadith yang diriwayatkan, satu dengan yang lain, menyaringnya dan memlih has mana yang menurutnya paling shahih. Sehingga kitabnya merupakan batu uji dan penyaring bagi hadith-hadith tersebut.

Hal ini tercermin dari perkataannya: “Aku susun kitab Al-Jami’ ini yang dipilih dari 600.000 hadith selama 16 tahun.” Dan beliau juga sangat hati-hati, hal ini dapat dilihat dari pengakuan salah seorang muridnya bernama al-Firbari menjelaskan bahawa ia mendengar Muhammad bin Isma’il al-Bukhari berkata: “Aku susun kitab Al-Jami’ as-Shahih ini di Masjidil Haram, dan tidaklah aku memasukkan ke dalamnya sebuah hadith pun, kecuali sesudah aku memohonkan istikharoh kepada Allah dengan melakukan salat dua rekaat dan sesudah aku meyakini betul bahawa hadith itu benar-benar shahih.”

Maksud pernyataan itu ialah bahawa Imam Bukhari mulai menyusun bab-babnya dan dasar-dasarnya di Masjidil Haram secara sistematis, kemudian menulis pendahuluan dan pokok pokok bahasannya di Rawdah tempat di antara makan Nabi SAW. Dan mimbar. Setelah itu, ia mengumpulkan hadith-hadith dan menempatkannya pada bab-bab yang sesuai. Pekerjaan ini dilakukan di Mekah, Madinah dengan tekun dan cermat, menyusunnya selama 16 tahun.

Dengan usaha seperti itu, maka lengkaplah bagi kitab tersebut segala faktor yang menyebabkannya mencapai kebenaran, yang nilainya tidak terdapat pada kitab lain. Kerananya tidak menghairankan bila kitab itu mempunyai kedudukan tinggi dalam hati para ulama. Maka sungguh tepatlah ia mendapat predikat sebagai "Buku Hadith Nabi yang Paling Shahih."

Diriwayatkan bahawa Imam Bukhari berkata: “Tidaklah ku masukkan ke dalam kitab Al-Jami’ as-Shahih ini kecuali hadith-hadith yang shahih; dan ku tinggalkan banyak hadith shahih kerana khawatir membosankan.”

Kesimpulan yang diperoleh para ulama, setelah mengadakan penelitian secara cermat terhadap kitabnya, menyatakan bahawa Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya selalu berpegang teguh pada tingkat keshahihan yang paling tinggi, dan tidak turun dari tingkat tersebut kecuali dalam beberapa hadith yang bukan merupakan materi pokok dari sebuah bab, seperti hadith mutabi dan hadith syahid, dan hadithhadith yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi’in.

Jumlah Hadith Kitab Al-Jami’as-Shahih (Shahih Bukhari)

Al-'Allamah Ibnus-Salah dalam Muqaddimah-nya menyebutkan, bahawa jumlah hadith Shahih Bukhari sebanyak 7.275 buah hadith, termasuk hadith-hadith yang disebutnya berulang, atau sebanyak 4.000 hadith tanpa pengulangan. Perhitungan ini diikuti oleh Al-'Allamah Syaikh Muhyiddin an-Nawawi dalam kitabnya, At-Taqrib.

Selain pendapat tersebut di atas, Ibn Hajar di dalam muqaddimah Fathul-Bari, kitab syarah Shahih Bukhari, menyebutkan, bahawa semua hadith shahih mawsil yang termuat dalam Shahih Bukhari tanpa hadith yang disebutnya berulang sebanyak 2.602 buah hadith. Sedangkan matan hadith yang mu’alaq namun marfu’, yakni hadith shahih namun tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambungmenyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadith. Semua hadith Shahih Bukhari termasuk hadith yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7.397 buah. Yang mu’alaq sejumlah 1.341 buah, dan yang mutabi’ sebanyak 344 buah hadith. Jadi, berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang berulang ulang, jumlah seluruhnya sebanyak 9.082 buah hadith. Jumlah ini diluar haits yang mauquf kepada sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari tabi’in dan ulama-ulama sesudahnya.

Referensi

http://www.ilma95.net/pdf_kisah.htm

Imam Bukhari adalah seorang ahli Hadis terkenal bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibn Majah. Telah disepakati dengan suara bulat bahwa karya Imam Bukhari adalah yang paling otentik dari semua karya lain dalam literatur Hadits. Sebagaimana disetujui oleh semua ulama, Sahih Al-Bukhari adalah buku paling otentik setelah Al-Qur’an.

Silsilah Imam Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardizyah Al-Jufri Al-Bukhari. Kakek buyutnya, Al-Mughirah, menetap di Bukhara setelah menerima Islam. Ia dilahirkan pada hari Jumat, 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M) di kota Bukhara (sebuah kota di Uzbekistan sekarang). Ayahnya adalah seorang Alim (Cendekiawan Islam) dan belajar dari sejumlah ulama terkenal termasuk Imam Malik bin Anas. Ayahnya meninggal ketika dia masih bayi dan ibunya mengambil seluruh tanggung jawab untuk membesarkannya.

Perjalanan Pencarian Pengetahuan

Imam Bukhari mulai mempelajari Hadits saat dia masih muda. Dia menyelesaikan studi awalnya, terutama Hadis, di Bukhara (tempat kelahirannya). Pada usia 16 tahun, ia telah menghafal banyak buku ulama terkenal termasuk buku Abdullah Ibn Al-Mubarak ‘Al-Waki’. Selain menghafal Hadis dan kitab para ulama awal, ia juga mulai mempelajari biografi semua perawi (Ravi) yang mengambil bagian dalam transmisi Hadis, tanggal kelahiran dan kematian mereka, tempat kelahiran mereka dan lain-lain.

Pada usia delapan belas tahun, Imam Bukhari mengunjungi Mekah ditemani oleh ibu dan saudara laki-lakinya. Setelah melakukan ibadah haji, saudara laki-laki dan ibunya kembali ke Bukhara tetapi Imam Bukhari tinggal di sana untuk pendidikan lebih lanjut. Dia menghabiskan dua tahun di Mekah dan belajar Hadis dan studi agama lainnya dari Ulama Islam Mekah. Setelah itu, ia pergi ke Madinah dan mendapatkan pendidikan lebih lanjut di bidang Hadis, Fiqh, dan yurisprudensi Islam selama empat tahun. Setelah menghabiskan enam tahun di Mekah dan Madinah, ia pergi ke Basra, Kufa dan Bahdad dan mengunjungi Mesir dan Syam (Suriah). Dia sendiri berkata:

“Untuk mencari ilmu, saya melakukan perjalanan ke Mesir dan Suriah dua kali, Basra empat kali, menghabiskan enam tahun di Hijaz (Makkah & Madinah) dan pergi ke Kufa dan Baghdad pada begitu banyak kesempatan ditemani oleh Muhaddithin (pengumpul Hadits atau Ahli Hadits).”

Banyak cerita telah diceritakan tentang perjuangan Imam Bukhari dalam mengumpulkan hadis. Dia melakukan perjalanan ke banyak tempat yang berbeda hanya untuk mengumpulkan permata berharga yang jatuh dari bibir Rasulullah (SAW).

Ingatan dan Inteleknya

Imam Bukhari memiliki ingatan yang sangat kuat sejak awal dan ingatannya dianggap tidak manusiawi. Pada periode awal memperoleh pengetahuan, ia menghafal tujuh puluh ribu hadis dan kemudian dalam hidupnya, angka ini mencapai tiga ratus ribu. Saudaranya Rashid bin Ismail menyatakan hal itu di masa kecilnya:

"Imam Bukhari biasa pergi bersama kami ke para ulama Basra untuk mendengarkan Hadits. Kita semua biasa menulis hadis kecuali Imam Bukhari. Setelah beberapa hari, kami mengutuk Imam Bukhari mengatakan bahwa, Anda telah menghabiskan begitu banyak hari bekerja dengan tidak menuliskan Hadis. Imam Bukhari meminta kami untuk membawa catatan kami kepadanya. Jadi kami semua membawa catatan kami, di mana Imam Bukhari mulai membaca Hadis satu per satu dari bagian atas kepalanya sampai ia menceritakan kepada kami lebih dari lima belas ribu hadis. Mendengar hadis-hadis ini, sepertinya Imam Bukhari mengajarkan kembali kita semua hadis yang telah kita catat. "

Dia tidak bergantung pada pena dan kertas sebanyak dia mengandalkan ingatannya yang tajam yang merupakan hasil dari karunia kecerdasan Allah dan ingatan yang luar biasa kepadanya.

Mohammad ibn Azhar Sajistani berkata:

"Aku dulu pergi ke Sulaiman Ibn Harab ditemani oleh Imam Bukhari karena mendengarkan hadis. Aku dulu menulis hadis tetapi Imam Bukhari tidak mau. Seseorang berkata padaku, ‘Mengapa Imam Bukhari tidak mencatat hadis-hadis?’ Saya mengatakan kepadanya, 'jika Anda melewatkan hadis apa pun secara tertulis, Anda dapat memperolehnya dari ingatan Imam Bukhari. "

Ada satu kejadian luar biasa terjadi di Baghdad ketika Imam Bukhari mengunjungi tempat itu. Orang-orang yang telah mendengar banyak pencapaiannya, dan atribut yang dikeluarkan kepadanya, memutuskan untuk mengujinya sehingga membuatnya membuktikan dirinya kepada mereka. Untuk melakukan itu mereka memilih seratus hadis yang berbeda dan mengubah kesaksian dan teks hadis. Hadits dibacakan oleh sepuluh orang kepada Imam Bukhari. Ketika Hadits dibacakan, Imam Bukhari menjawab semua dengan satu cara, “Tidak sepengetahuan saya.” Namun, setelah selesai semua Hadis, ia mengulangi setiap teks dan testimonial yang telah diubah diikuti oleh teks dan testimonial yang benar. Begitulah memori luar biasa dari Cendekiawan Hadis yang luar biasa ini.

Kelebihan Imam Bukhari

 1. Memori Luar Biasa: Seperti yang disebutkan dalam poin di atas, Imam Bukhari memiliki memori yang luar biasa.

 2. Pantang / Dermawan: Imam ditinggalkan dengan kekayaan yang cukup besar oleh ayahnya. Namun, karena kedermawanannya, ia menghabiskan semuanya di jalan Allah. Pada akhirnya, dia tidak memiliki uang yang memaksanya menghabiskan hari dengan satu atau dua almond.

 3. Sederhana dan Rendah Hati: Dia adalah orang yang sederhana. Dia biasa mengurus kebutuhannya sendiri. Meskipun menjadi pria terhormat, dia selalu menyimpan sejumlah kecil pelayan untuk dirinya sendiri.

 4. Takut akan Allah: Dia diberkati dengan tingkat kesalehan dan kebenaran tertinggi. Dia takut akan Allah dalam segala hal yang dia lakukan karena dia diberkati dengan tingkat kesalehan dan kebenaran tertinggi. Dia menjauhkan diri dari fitnah dan kecurigaan dan selalu menghormati hak-hak orang. Dia sangat sopan, toleran, dan lembut serta tidak pernah marah ketika dianiaya oleh orang lain. Dia selalu berdoa memaafkan orang-orang yang menganggap kejahatan kepadanya. Jika dia perlu memperbaiki siapa pun, dia tidak akan pernah mempermalukannya di depan umum.

Guru-gurunya

Dalam berbagai perjalanan negaranya, Imam Bukhari bertemu dengan guru-guru terkemuka yang dapat dipercaya. Dia sendiri mengatakan bahwa dia telah menulis hadis dari 1.080 guru dan semuanya ahli dalam hadis. Di antara gurunya adalah:

 1. Ali ibn Al-Madini

 2. Imam Ahmad bin Hanbal

 3. Yahya ibn Maeen

 4. Mohammad ibn Yusuf Al-Firyabi

 5. Mohammad bin Yusuf Al-Baykandi

 6. Ishaq Ibn Rahwayh

Murid-muridnya

Jumlah orang yang telah meriwayatkan Hadits dari Imam Bukhari tidak diketahui. Namun berdasarkan beberapa sumber, sekitar 90.000 orang telah mendengar hadis langsung dari Imam Bukhari. Di antara para siswa Imam al-Bukhari adalah :

 1. Muslim bin Hajjaj (dikenal sebagai Imam Muslim)

 2. Abu Isa Mohammad Al-Tirmidzi (dikenal sebagai Imam Al-Tirmidzi)

 3. Abu Abd-ur-Raḥman Aḥmad ibn Shuaib Al-Nasai (dikenal sebagai Imam Al-Nasai)

 4. Abdullah bin Abd-ur-Rahman Al-Darimi

 5. Muhammad bin Nashr Al-Marwazi

 6. Abu Hatim Ar-Razi

 7. Abu Bakar bin Ishaq bin Khuzaimah

Buku / Tulisannya

Imam Bukhari telah menulis banyak buku selama hidupnya. Karyanya tidak hanya dalam disiplin Hadits, tetapi juga ilmu-ilmu lain seperti Tafsir, Fiqh, dan Tarikh (Sejarah).

 1. Al-Tarikh Al-Kabir

 2. Al-Tarikh Al-Ṣaghir

 3. Al-Tarikh Al-Awsaţ

 4. Khalqu Afalad ibad

 5. Adh-Dhuafa Ash-Shaghir

 6. Al-Adab Al-Mufradlullah Al-Jailani

Kita akan membahas secara terperinci tentang buku paling terkenal dari Imam Bukhari yang merupakan kumpulan dari Hadis Sahih yang berjudul ‘Al-Jami As-Shahih’, yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari.

Ada cerita unik tentang kompilasi buku ini. Dikatakan bahwa suatu malam, Imam Bukhari melihat Rasulullah (SA) dalam mimpinya. Dia berdiri dari Nabi Muhammad (SA), memiliki kipas di tangannya dan mengusir lalat dari Utusan Allah (SA). Imam Bukhari kemudian menanyakan makna mimpi itu dari para penafsir mimpi. Mereka menafsirkan mimpi bahwa dia (Imam Bukhari) akan menghancurkan dan mengikis kebohongan yang termasuk dalam sejumlah hadis Rasulullah (SAW). Mimpi ini mendorongnya untuk menulis buku ‘Al-Jami As-Sahih’ (Sahih Al-Bukhari). Imam Bukhari sangat berhati-hati dalam menyusun hadis. Menurut Al-Firbari, salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata:

"Saya menyusun buku Al-Jami As-Sahih di Masjidil Haram (Majid Al-Haram), Mekah dan saya tidak memasukkan Hadis kecuali setelah Sholat Istikharah (sholat) dua rakah, minta bantuan Allah, dan setelah percaya bahwa Hadits benar-benar asli. “

Imam Bukhari mempelajari, secara rinci, kehidupan para perawi, untuk memastikan bahwa mereka dapat dipercaya dan tidak akan mengarang atau mengubah kata-kata dalam sebuah hadis. Jika dia menemukan bahwa seseorang dalam rantai secara terbuka berdosa atau tidak dianggap dapat dipercaya, bahwa Hadits segera dibuang dan tidak dimasukkan dalam bukunya kecuali ada rantai yang lebih kuat untuk itu.

Proses penyusunan buku ini dilakukan oleh Imam Bukhari di dua kota suci i-e Mekah dan Madinah dan butuh 16 tahun baginya untuk menyusun buku ini. Meskipun ia telah menghafal sejumlah besar hadis, ia hanya memilih 7.275 hadis untuk buku ini dan tidak ada keraguan tentang keaslian hadis-hadis ini.

Kisah Pembuangan Imam Bukhari dari Bukhara

Setelah bertahun-tahun, Imam Bukhari kembali ke kota asalnya Bukhara. Orang-orang di kota itu sangat senang dan menyambutnya dengan semangat dan semangat yang luar biasa. Imam Bukhari mendirikan Madrasah (sekolah) di kota tempat ia menghabiskan banyak waktu mengajar dengan puas.

Karena kejujuran, kebaikan, dan fakta bahwa ia dapat dipercaya, Imam Bukhari biasa menjauhkan diri dari para penguasa saat itu karena alasan bahwa ia cenderung untuk mengatakan sesuatu untuk menyenangkan mereka.

Suatu kali gubernur Bukhara, Khalid bin Ahmed, memanggil Imam Bukhari ke rumahnya dan meminta Imam untuk mengajar putranya. Imam Bukhari, dalam menanggapi tawaran itu, menjawab:

“Saya lebih menghormati pengetahuan daripada orang-orang, karena merekalah yang membutuhkan pengetahuan dan merekalah yang harus mencarinya.”

Gubernur mengatakan:

"Jika putra saya akan menghadiri Madrasah Anda, ia tidak boleh duduk bersama anak-anak orang biasa. Anda (Imam Bukari) harus mengajarinya secara terpisah. "

Imam Bukhari menjawab:

“Aku tidak bisa menghentikan siapa pun dari mendengar hadis.”

Setelah mendengar ini, gubernur marah kepadanya dan memerintahkan Imam Bukhari keluar dari Bukhara. Namun, ia kemudian menetap di Desa Khartang (sekarang dikenal sebagai Hartang) yang berjarak sekitar 30 KM dari Samarkand, Uzbekistan. Setelah kejadian ini dan karena beberapa alasan lain, khalifah Baghdad memberhentikan gubernur Bukhara, Khalid bin Ahmad. Dia diusir dari istananya dalam penghinaan dan penghinaan yang ekstrem dan kemudian dijebloskan ke penjara, di mana dia meninggal setelah beberapa hari.

Kematiannya

Pengusiran Imam Bukhari dari tanah airnya menyebabkan rasa sakit yang menyakitkan di dalam dirinya. Dia menghabiskan sisa hari-harinya di Khartang, Samarkand. Pada 1 Syawal 256 H (870 M), Imam Al Bukhari meninggal pada usia 62 tahun di Khartang, Samarkand. Makam Imam Bukhari berada di di Khartang, Samarkand.