Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh di Hukum Perdata

uud
Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh di Hukum Perdata

  1. Pasal-pasal tentang benda pada umumnya.
  2. Pasal-pasal tentang cara membedakan benda Pasal 503-Pasal 505 BW.
  3. Pasal-pasal tentang benda sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara Pasal-Pasal 529-568 BW.
  4. Pasal-pasal tentang hak milik sepanjang tidak mengenai tanah, terletak di antara Pasal 570 BW.
  5. Pasal-pasal tentang hak memungut hasil (vruchtgebruuk) sepanjang tidak mengenai tanah Pasal 756 BW.
  6. Pasal-pasal tentang hak pakai sepanjang tidak mengenai tanah, Pasal 818 BW.
  7. Pasal-pasal tentang hipotik sepanjang tidak mengenai tanah.

BW (KUHPerdata)

sumber: FH upnvj