Harta apa saja yang wajib dan dianjurkan dikeluarkan zakat?

Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Harta apa saja yang wajib dan dianjurkan dikeluarkan zakat?

1. Zakat Perdagangan
Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

2. Zakat pertanian dan buah-buahan
Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diari dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.

3. Zakat Hewan ternak
Zakat hewan ternak unta,

 • 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
 • 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekorr unta, zakatnya 2 ekor kambing.
 • 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
 • 20 (du puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing.

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

 • 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun

 • 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak anak sapi betina usia 2 tahun

 • 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan

 • 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba

 • 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
 • 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
 • 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
 • 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

4. Zakat Rikaz
Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

5. Zakat Profesi
Zakat yang dikeluaran dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seeorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib megeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

6. Zakat Investasi
Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

7. Zakat Tabungan
Setiap Muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

8. Zakat Emas/Perak
Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

Sebagai tambahan dari jawaban diatas, salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakat adalah zakat tambang, atau harta yang didapat dari hasil tambang secara keseluruhan.

Perihal mengenai zakat hasil tambang, banyak di kalangan ulama yang berbeda pendapat tentang jenis-jenis tambang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Adapun pendapat para ulama yang mengemukakan barang tambang apa saja yang wajib dizakati antara lain:

 1. Menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa barang tambang yang wajib dizakati adalah barang tambang yang pengolahannya menggunakan api. Akan tetapi untuk barang-barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

 2. Imam Syafi’i berpendapat barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dibatasi hanya pada emas dan perak saja, sedangkan yang lainnya seperti besi, tembaga, timah, kristal, batu bara, firuz zamrud dan lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

 3. Menurut Imam Hambali tidak ada perbedaan antara barang tambang yang diolah dengan api atau tidak dengan api semuanya wajib dizakati. Menurut pendapat beliau semua yang dihasilkan dari perut bumi berupa barang tambang wajib dizakati. Pendapat ini juga dikemukakan oleh mazhab Zaid Ibnu Ali, Baqir dan Shadiq serta seluruh ahli fiqih golongan syi’ah selain Mu’ayyid Billah yang mengecualikan garam, minyak bumi dan ter.

Dari beberapa pendapat di atas menurut pendapat M. Ali Hasan, pendapat Imam Hambali dan orang-orang yang sependapat dengan beliaulah yang paling kuat, hal ini didasarkan atas ihtiyath (kehati-hatian) dalam soal kebersihan harta yang dikhawatirkan masih terdapat hak orang lain dari kekayaan yang diperoleh. Selain itu, bila dilihat tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, serta tidak ada pula bedanya antara barang tambang yang diolah dengan barang tambang yang tidak diolah. Karena, semua barang tambang merupakan barang berharga.