Fungsi pagelaran dari tari tayub?

Salah satu tari yang berkembang di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur yaitu tari tayub. Apa saja fungsi dari pagelaran tari tayub?

Kesenian Tayub merupakan kesenian yang untuk menyambut tamu, ucapan syukur yang di tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui media sedekah bumi ( bersih desa ) atau keyakinan pada dayang ( penunggu ). Dalam perkembangannya kesenian tayub mengalami pasang surut dalam keberadaannya di masyarakat. Menuai kesan miring atau negatif terhadap keseniaan tersebut terutama terhadap waranggana. Namun saat ini kesan tersebut sedikit memudar seiring perkembangan zaman yang makin modern ini. Saat ini tayub lebih sebagai hiburan maupun tontonan masyarakat. Sebab yang dulu kesenian tayub mengadung unsur magis atau religius sekarang sudah tidak lagi. Kesenian tayub mulai tergeser oleh budaya barat yang meracuni para generasi muda, untuk itu kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya tayub tersebut agar tidak hilang maupun punah akan keberadaannya di masyarakat. Dan kesenian tayub tersebut merupakan warisan dari leluhur kita yang sudah ada sejak zaman dahulu.