Apa yang dimaksud Kredit Terbuka atau Open Credit?

image

Kredit terbuka atau open credit merupakan piutang atau hutang tanpa jaminan yang tidak didokumentasikan dengan suatu promes, tergantung pada penyelesaian menurut syarat-syarat perdagangan lazim atau syarat-syarat terperinci yang lain.

Sumber: Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Jakarta.