Apa yang dimaksud dengan setan?

setan

Setan pada dasarnya memiliki arti sebagai kata sifat, yang bisa digunakan kepada makhluk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Kemudian Ibnu Katsir menyatakan pula, bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan.

“ …dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). (Al-An’am: 112) ”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan dari jenis jin, dan hanyalah setiap yang durhaka disebut setan, karena akhlak dan perbuatannya menyelisihi akhlak dan perbuatan makhluk yang sejenisnya, dan karena jauhnya dari kebaikan.

Apa yang dimaksud dengan setan ?

1 Like

Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad Ali Al Fayyumi dalam bukunya “Al-Misbah Al-Munir” dijelaskan, bahwa kata setan boleh berarti jauh, karena setan menjauh dari kebenaran atau menjauh dari rahmat Allah. Boleh juga dalam arti melakukan kebatilan atau terbakar.

Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Setan itu sendiri berarti segala sesuatu yang menyimpang dari tabiatnya berupa kejahatan, baik dari jenis manusia maupun jin.

Setan juga disebut dengan taghut. Al-Aqqad berkata bahwa disebut taghut karena dia telah melampui batas dan durhaka kepada Tuhannya, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang disembah, yang pada kebalikannya makhluk ini telah putus asa dari rahmat Allah.

Allah SWT berfirman,

Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan” (QS. Al-An’am: 112)

Dalam al-Qur’an, kata “Syaitān” baik mengambil bentuk jamak maupun tunggal disebut sebanyak 87 kali dalam 36 surat.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal kata “Syaitān” dalam dua pendapat. Pertama; kata “Syaitān” berasal dari kata شطن yang berarti jauh, karena setan jauh dari kebenaran atau jauh dari rahmat Allah. Kedua; kata “Syaitān” berasal dari kata يشيط – شاط yang berarti binasa dan terbakar.

Al-Qurtubi sepakat dengan pendapat yang pertama, yaitu bahwa kata setan berasal dari kata syatana yang berarti jauh dari kebaikan atau kebenaran. Setan disebut jauh dari kebenaran karena kesombongan dan kedurhakaannya. Dengan demikian setiap makhluk yang sombong dan durhaka baik dari kalangan jin dan manusia disebut dengan setan.

Di dalam al-Qur’an, sebutan setan mempunyai beberapa pengertian. Namun pada dasarnya semua makna setan yang terkandung dalam al-Qur’an adalah kembali kepada karakter atau sifat yang melekat pada diri seseorang, yaitu karakter buruk, jahat atau kafir.

Beberapa arti setan dalam al-Qur’an tersebut, diantaranya adalah:

1. Pertama, setan berarti Tāghūt* . Yaitu segala sesuatu yang memalingkan dan menghalangi seseorang dari pengabdiannya kepada Allah dan rasul-Nya. Perkataan taghut ini jelas sekali berarti prinsip kejahatan dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah swt.

Dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 60, yang artinya:

“Tidaklah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi merekab masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.”

Dan juga dalam ayat 76:

“Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut, maka perangilah kawan- kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.”

Ayat di atas menunjukkan setan yang berarti Tāgut, yaitu pemimpin orang-orang kafir atau sindikat kejahatan. Menurut Fazlur Rahman, Tagut adalah sebuah prinsip kejahatan atau kekafiran. Pada periode Madinah perkataan iblis dan setan dalam bentuk jamaknya sudah tidak disebutkan lagi. Yang lebih sering dipakai kemudian adalah perkataan Tagut.

Dengan demikian Tagut atau setan adalah merupakan sebuah prinsip kekafiran yang obyektif dari pada yang person. Tetapi ketika berhubungan atau mempengaruhi seseorang atau individu, maka ia mengalami personalisasi menjadi setan.

2. Kedua, setan berarti para pemimpin kejahatan atau kekafiran. Di dalam al-Qur’an orang yang menjadi tokoh jahat disebut setan. Bahkan mereka yang mengikutinya pun disebut juga setan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 14, yang artinya:

“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beriman.” Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.”

Dalam rangkaian ayat tersebut, diterangkan bahwa orang- orang munafik menyelinap ke dalam pengikut Nabi. Mereka membuat kerusakan di dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meski jelas kejahatan yang mereka lakukan, tapi mereka senantiasa menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman.

Sedangkan ketika mereka kembali kepada para pemimpin kafir, mereka mengatakan bahwa mereka tetap sependirian dengan para pemimpin tersebut, dan ucapan, “kami beriman” itu hanyalah mengolok-olok mereka orang- orang yang beriman.

3. Ketiga, setan berarti setiap mahluk yang mempunyai karakter buruk yang menyebabkan manusia jauh dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya. Yaitu kejahatan, kedurhakaan, kekufuran dan karakter buruk lainnya yang menyesatkan manusia. Setan dalam pengertian inilah yang disebut-sebut sebagai setan dari jenis jin dan manusia.

Setan pada umumnya diartikan syathana yang berarti “menjauh”… Itu pengartian yang umum diluaran… Sekarang akan saya maknai dari huruf demi hurufnya… Konsentrasi dan dicatat kalau perlu, pemaknaan seperti ini tidak ada di mbah google atau dimanapun.

  1. syin ش. Huruf ini berasal dari bentuk 3 buah bukit yang berjejer. kalian bisa melihat bukitnya dengan membalik hurufnya, 2 bukit kecil dan satu bukit besar. Sekarang coba tulis hurufnya lalu balik. Sedang 3 titik diatas huruf itu adalah mahkota raja. Di jejeran bukit ini dahulu iblis pertama kali diturunkan. huruf sin س dan syin ش asalnya sama, hanya dibedakan dengan 3 titik yang menunjukkan bahwa syin ش ini adalah perkara yang berderajad super/lebih tinggi dibanding sin س.

    syin ش itu menggambarkan hembusan angin diantara lembah2 ke 3 bukit berjejer tersebut, yang lembut sayup-sayup. Inilah sifat setan yang utama, yaitu dia seperti laten, menyusup dengan rahasia dan halus untuk menggoda manusia. jadi syin ini bisa dikatakan bermakna “menyusup dengan sangat halus dan diam-diam”

  2. ya ي adalah huruf tambahan/ziyadah, yang bermakna sesuatu itu memiliki sebuah arah tujuan.

  3. tho ط. Huruf ini seperti sebuah singkong/umbi, yang memiliki makna bahwa sesuatu itu memiliki “bobot” atau memberatkan.

  4. alif ا. Huruf ini huruf tambahan, yang memberi nilai lebih pada huruf sebelumnya yaitu tho ط, maksudnya bobotnya berat bertambah-tambah berat.

  5. nun ن. Huruf ini disini bermakna kobaran nyala api yang membumi hanguskan.

Dari huruf-huruf penyusunnya, SETAN itu bermakna: “Sesuatu yang mempengaruhi manusia dengan menyusup secara diam-diam sangat rahasia, dengan tujuan untuk memberatkan manusia (menambah dosa manusia) agar manusia terbakar nyala api (hawa nafsunya berkobar)”

Mengenali makna-makna kosakata dari huruf-huruf penyusunnya adalah bagian dari ilmu TAKWIL… Takwil diperlukan agar kalian bisa memahami ayat-ayat Tuhan secara lebih mendalam. Karena hikmah itu letaknya di kedalaman bukan di permukaan. Yang tidak bisa memahami hikmah, akan kesulitan mengambil pelajaran…