Apa yang dimaksud dengan Palsi Kelahiran

Palsi kelahiran pada bayi biasanya akibat perdarahan otak yang terjadi dalam persalinan atau akibat anoksiaotak dalam kandungan (intrauterus).

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa