Apa yang dimaksud dengan negara islam?

Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

Apa yang dimaksud dengan negara islam?

1 Like

Abu Zahrah dalam membincangkan konsep negara Islam dan bukan Islam membawa beberapa pandangan ulama yang terkenal antaranya pandangan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa negara bukan Islam ialah ada tiga syarat yaitu:

  1. Hukum bukan Islam dilaksanakan di negeri tersebut separti amalan riba, arak, judi dan babi

  2. Negeri itu tidak ada perhubungan langsung dengan orang Islam. Malah di segi geografinya terhalang daripada negara Islam. Kalau kawasan bukan Islam itu ada hubungan dan dikelilingi oleh kawasan Islam ia bukannya Dar-al-harb.

  3. Tidak ada di sana seorang Islam pun atau kafir dhimmi yang hidup dalam keamanan sebagaimana keamanan Muslim awal (al-Muhajirin) dengan pengikut-pengikutnya.

Berdasarkan ini bagi Abu Hanifah berpendapat negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum Islam, orang Islam atau kafir dhimmi berada di bawah pemerintahan Islam atau pemerintah Islam.
Abu Yusuf, Muhammad dan setengah fuqaha’ lain berpendapat bahwa penentuan negara Islam atau tidak ialah terletak kepada perlaksanaan hukum Islam, jika hukum Islam dilaksanakan maka ia negara Islam dan jika tidak ia bukan negara Islam. Alasan mereka ialah hakikat pembentukan negara ialah daripada asas Islam dan kufur; dinamakan negara Islam jika hukum dan sistem Islam berkuasa dan dinamakan negara bukan Islam jika hukum dan sistem bukan Islam dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas Abu Zahrah membuat kesimpulan bahwa pentafsiran fuqaha tentang negara Islam dan bukan Islam terdapat dua poin yaitu:

  1. Poin pandangan pertama negara Islam diasaskan kepada perjalanan dan perlaksanaan hukum Islam dan sistemnya, kalau tidak ianya bukan negara Islam.

  2. Poin pandangan kedua ialah diasaskan kepada keadaan keamanan Muslim dan kawasannya. Kalau orang Muslim mendapat keamanan sebagaimana keamanan negara Islam awal maka ia adalah negara Islam. Yaitu negara yang tidak di bawah pengaruh negara lain.