Apa yang dimaksud dengan menyesatkan atau distort, mislead?

menyesatkan atau distort, mislead

Menyesatkan atau distort, mislead adalah membuat suatau kesan yang keliru, khususnya dalam menyatakan suatu jumlah atau pendapat yang terlalu tinggi (bagus) atau terlalu rendah (buruk), sehingga menimbulkan kesimpulan atau keputusan yang salah oleh pihak lain.

Sumber :Soemardjo Tjitrosidojo, Sri Dewi Subijanto, John Aristianto Prasetio, Ruddy Koesnadi, Timoty E. Marnandus, 1985, Kamus Istilah Akuntansi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.