Apa yang Dimaksud dengan Kedudukan dalam Pelapisan Sosial?

image
Dalam pelapisan sosiak terdapat istilah kedudukan.

Apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pelapisan sosial?

Kedudukan (status) mempunyai dua arti. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena seseorang biasanya ikut serta dalam pelbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh.

Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban hanya dapat terlaksana melalui perantaraan individu, agak sukar memisahkannya secara tegas dan kaku.

Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yakni:

  1. Ascribed Status: kedudukan yang didapatkan karena seseorang dilahirkan (turun-temurun). Juga, berarti bahwa kedudukan tersebut didapatkan dalam masyarakat tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan ruhaniah dan kemampuan;
  2. Achieved Status: kedudukan yang diperoleh karena berusaha secara sengaja, tidak karena warisan orangtua. Bisa didapatkan karena kedudukan bersifat terbuka bagi siapa saja yang mampu mencapainya;
  3. Assigned Status: kedudukan yang diperoleh karena diberikan— diberikan bukan karena turunan, tetapi karena pertimbangan tertentu, bisa jadi karena yang diberi dianggap memiliki kemampuan untuk mendapatkannya.

Bisa jadi seseorang memiliki banyak atau beberapa kedudukan dalam masyarakat. Akan tetapi, selalu ada satu saja kedudukan yang menonjol atau paling dikenal oleh orang lain (masyarakat). Pada kedudukan yang menonjol, hal itu tergantung pada orang lain yang memersepsikannya. Biasanya, orang akan memandang kedudukannya berdasarkan peran kedudukan saat orang lain berinteraksi. Misalnya, Muhaimin Iskandar mempunyai kedudukan sebagai Menteri Tenaga Kerja, Ketua Partai (PKB), dan lain sebagainya. Orang lain yang sangat aktif di PKB pasti akan memandang bahwa kedudukan yang paling menonjol dari Cak Imin (Muhaimin) adalah sebagai ketua partai. Sementara, masyarakat umum (yang tak pernah berinteraksi dengan PKB) akan memandang bahwa kedudukan yang paling menonjol adalah sebagai menteri.