Apa yang dimaksud dengan hidayah Thoriqiyah?

image

Hidayah merupakan suatu petunjuk dengan kelembutan untuk menunjukkan (membimbing) mereka (al-muhtadin) agar dapat mencapai maksud atau sesuatu yang terkandung dari petunjuk yang telah diberikan tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hidayah thoriqiyah?

Hidayah thoriqiyah merupakan petunjuk terkait jalan hidup, yakni Islam yang didasari Al-Qur’an dan Sunnah Rasul Saw, seperti Firman Allah dalam surat Al-Hajj berikut ini :

“Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syariat) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus (Islam)”. (Q.S. Al-Hajj: 67)

Atau seperti firman Allah di bawah ini :

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk (Islam/ Al- Qur’an) kepada mereka dari Tuhan mereka”. (Q.S. Annajm: 23)