Apa yang dimaksud dengan fertilisasi in vitro?

Fertilisasi in vitro atau pembuahan dalam tabung adalah pembuahan buatan di luar tubuh wanita.

Referensi:

Saifuddin, Abdul Bari dkk. 1993. Kamus Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa