Apa yang dimaksud dengan alam syahadah?

Alam syahadah

“Alloh itu Dzat yang Maha Mengetahui akan alam ghoib dan alam syahadah.” Al An’am ayat 73

Syahadah itu artinya penyaksian, alam syahadah artinya yang dapat disaksikan oleh panca indera dhohir.

Apapun objek diluar dirimu yang kamu tangkap, baik berupa objek penglihatan, pendengaran, pengecap, indra rasa dan sebagainya itu semua disebut sebagai alam syahadah atau alam persaksian. Apakah engkau berada di alam dunia ini, di alam gaib, di atas langit, di akherat atau dimanapun saja berada. Yang diluar dirimu adalah alam syahadah.

Alam syahadah itu ada sebagai pencitraan/manifestasi dari Allah Al-wahid…

Musryid syech Muhammad Zuhri