Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah ?

Akhlak

Akhlak adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangan pikiran terlebih dahulu.

Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah ?