Apa yang dimaksud dengan Abjad Fonetis (Phonetzc Alphabet)?

Fonetis

Abjad Fonetis (Phonetzc Alphabet) adalah susunan tata urut lambang-lambang yang dipertalikan oleh unsur-unsur bunyi yang mampu dihasilkan alat ucap manusia.

Referensi

Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Danandjaya, dkk. 1984. Kamus Istilah Antropologi. Jakarta Timur: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa