Apa yang Anda ketahui tentang reksadana?


Reksadana adalah salah satu jenis invetasi yang mana dilakuakn dengan mengumpulkan uang bagi para pemilik modal yang nantinya dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan.
Apa yang Anda ketahui tentang reksadana ?