Apa saja tanda-tanda baiknya akhlak seseorang ?

Akhlak merupakan perilaku yang tampak ( terlihat ) dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang memotivasi oleh dorongan karena Allah.

Apa saja tanda-tanda baiknya akhlak seseorang ?

Tanda baiknya akhlak seseorang ada 10 perkara:

 1. Sedikitnya perselisihan (tidak suka berselisih faham)

 2. Bersikap adil dan berlaku objektif.

 3. Tidak suka mencari cari kesalahan orang lain.

 4. Memperbaiki apa yang tampak tidak baik.

 5. Tidak segan untuk meminta maaf.

 6. Bersabar terhadap segala gangguan dan cobaan.

 7. Kembali dengan menyalahkan diri sendiri/ selalu intropeksi diri (ketika menghadapi kegagalan).

 8. Berusaha mengetahui kekurangan diri sendiri bukan kekurangan orang lain.

 9. Wajah yang berseri seri (ketika bertemu dengan saudaranya) atau murah senyum.

 10. Bertutur kata santun ketika berbicara.

•••••••••••••••••

Sumber: At Tanwir Syarah Al Jami’ Ash Soghir 5/535

Cara termudah untuk melihat tanda-tanda akhlak seseorang apakah baik atau tidak adalah dengan membandingkannya dengan perilaku junjungan kita Nabi Muhammad saw. Rasulullah Saw merupakan uswah al-hasanah, teladan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Ahzab [33] : 21 :

Artinya :
“ Sesungguhya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya”.

Beberapa ciri-ciri akhlak Rasulullah antara lain :

 • Setia ( al-Amanah ), yaitu sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik berupa harta, rahasia, kewajiban, atau kepercayaan lainnya.

 • Benar ( as-Shidqatu ), yaitu berlaku benar dan jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.

 • Adil ( al-‘adlu ), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya.

 • Memelihara kesucian ( al-Ifafah ), yaitu menjaga dan memelihara kesucian dan kehormatan diri dari tindakan tercela, fitnah dan perbuatan yang dapat mengotori dirinya.

 • Malu ( al-Haya ), yaitu malu terhadap Allah dan diri sendiri dari perbuatan melanggar perintah Allah

 • Keberanian ( as-Syajaah ), yaitu sikap mental yang menguasai hawa nafsu dan berbuat semestinya.

 • Kekuatan ( al-Quwwah ), yaitu kekuatan fisik, jiwa atau semangat dan pikiran atau kecerdasan.

 • Kesabaran ( ash-Shabrul ), yaitu sabar ketika ditimpa musibah dan dalam mengerjakan sesuatu.

 • Kasih Sayang ( ar-Rahman ), yaitu sifat mengasihi terhadap diri sendiri, orang lain dan sesama makhluk.

 • Hemat ( al-iqtishad ) yaitu tidak boros terhadap harta, hemat tenaga dan waktu.

Akhlak

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam, antara lain :

 1. Berani dalam kebaikan, berkata benar serta menciptakan manfaat, baik bagi diri maupun orang lain.

 2. Adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi, maupun kekerabatan.

 3. Arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

 4. Pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit.

 5. Ikhlas dalam beramal semata-mata demi meraih ridha Allah swt.

 6. Cepat bertobat kepada Allah swt ketika berdosa.

 7. Jujur dan amanah.

 8. Tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup.

 9. Penuh kasih sayang.

 10. Lapang hati dan tidak balas dendam

 11. Malu melakukan perbuatan yang tidak baik.

 12. Rela berkorban untuk kepentingan umat dan dalam membela agama Allah swt.