Apa saja asas-asas sistem sosial dan budaya Indonesia?

gambar
Tahukah kamu apa saja asas-asas sistem sosial dan budaya Indonesia?

Asas persatuan dan kesatuan
Bangsa Indonesia terdiri adri beraneka ragam budaya, suku, adat istiadat daerah, bahasa, Agama dan sebagainya yang telah membentuk Negara Republik Indonesia dan meletakkan persatuan dan kesatuan sebagai asas sosial budayanya.

Asas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha (Tuhan YME) Esa lah manusia dapat mencapai segalanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebab pada akhirnya apa yang diperoleh manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara, bahkan kemerdekaan semua itu merupakan rahmat Tuhan YME.

Asas kedaulatan rakyat
Dalam menjalankan Kehidupan baik itu pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa atau bernegara selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Asas merdeka
Kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, karena itu kehidupan pribadi, masyarakat, dan berbangsa yang bebas itu tetap harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi kemerdekaan tersebut.

Asas adil dan makmur
Setiap warga dalam kehidupan harus memiliki kehidupan yang layak dan adil sehingga pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pakaian, pangan, perumahan serta kepercayaan terhadap Tuhan menjadi hak yang dipertanggungjawabkan dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.